نیما یوشیج چه زیبا گفت :

"فکر را پر بدهید"

و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر

"فکر باید بپرد"

برسد تا سر کوه تردید

و ببیند که میان افق باورها

کفر و ایمان چه به هم نزدیکنند

"فکر اگر پر بکشد"

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست

همه پاکیم و رها ...